Nasze produkty:

Benzokaina          Kofeina         Lidokaina         Prokaina         Tauryna

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (home Paczkomaty) już od 1 000,00 zł.
Paczkomaty

Skontaktuj się z nami

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU COFFEINESHOP

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.coffeineshop.com.pl (dalej   zwany„Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej  zwanego „Regulamin”).

1.2. Właścicielem Sklepu jest: firma Az-Kom Stanisław Kusiak z siedzibą w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 1a/7, NIP: 6731175527, tel 789-335-344, adres email: sklep@coffeineshop.com.pl.

1.3. Adresem korespondencyjnym firmy jest adres: 60-240 Poznań, ul. Głogowska 132/140 skr. poczt. 21.

1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

1.7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

1.8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.9. Produkty zakupione w Sklepie nie mogą służyć do produkcji środków farmakologicznych ani kosmetyków.

1.10. Kupujący potwierdza, że rozumie zastosowania i potencjalne zagrożenia związane z użytkowania produktu. 

1.11. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z produktu, w tym jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

 

§ 2.  ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

2.1.1. Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2.1.2. Mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2.1.3. Telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2.1.4. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

2.4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§ 3.  PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. nr 52 1240 3679 1111 0010 7928 7154.

3.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą:

3.1.4.1. Za pośrednictwem serwisu PayPal - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com.

3.1.4.2. Za pośrednictwem serwisu PayU - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl.

3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3.3.1. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

3.3.2. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

3.3.3. Od 1 stycznia 2020 roku w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT - podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług). Oznacza to, że już w momencie dokonywania zakupu Klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Kupujący w chwili dokonywania zakupu, zobowiązany jest do wskazania sprzedawcy swojego numeru identyfikacji podatkowej, inaczej traci możliwość otrzymania wyżej wymienionej faktury.

3.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 4.  WYSYŁKA TOWARU

4.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Inpost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w miejscu wskazanym przez Sklep.

4.2. W przypadku płatności za pomocą płatności elektronicznych termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.6. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - listę krajów, do których wysyłamy nasze produkty można znaleźć w trakcie składania Zamówienia.

4.7. Sprzedawca nie gwarantuje, że oferowane produkty mogą być zgodne z prawem kraju kupującego. Zakup produktów może nie być legalny dla niektórych osób, organizacji lub firm w niektórych krajach lub regionach.

4.8. Kupując produkty spoza Polski, kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw kraju dostawy oraz krajów tranzytowych, a Umowa zostaje zawarta na wyłączną odpowiedzialność kupującego.

4.9. Obowiązkiem nabywcy jest określenie legalności posiadania i importu produktów w jego kraju lub regionie.

4.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane lub opóźnione przez agencje celne lub inne organy i nie zwraca ani nie wymienia tych zamówień.

4.11. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.12. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§ 5.  REKLAMACJE

5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura).

5.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

5.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 6.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

6.4. Zwrot towaru następuje poprzez odesłanie go na adres korespondencyjny firmy lub na inny adres zatwierdzony w formie pisemnej przez Sklep.

6.5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6.7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6.8. Wszystkie zakupy są dokonywane na wyłączne ryzyko kupującego. Zwroty pieniędzy nie zostaną przyznane za:

6.8.1.Błędnie złożone zamówienia w tym podanie błędnego adresu dostawy.

6.8.2. Niezweryfikowane poprawnie pod względem legalności produktów w kraju kupującego.

 

§ 7.  OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

7.2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

7.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§ 8.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 9.  WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

9.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl